Kup w przeciągu:

12

[11.07]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj

Dzisiaj nie wysyłamy.

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

 
 • SSL Bezpieczne zakupy

 • 14 dni na zwrot towaru

 • Szybka wysyłka

 • Korzystne ceny

 • Sprawdzona jakość

Regulamin

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego OKTAGEL.
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.oktagel.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, którego właścicielem jest firma DRAGON TEAM Sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem: ul. F. Chopina 102C, 43-600 Jaworzno, posiadająca numer NIP: 9542810220.
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym OKTAGEL z siedzibą przy ul. F. Chopina 102C, 43-600 Jaworzno a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.oktagel.com
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.oktagel.com prowadzony jest przez Firmę DRAGON TEAM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600 przy ul. F. Chopina 102C.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system:

a) Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer / Microsoft Edge w najnowszej wersji
b) Java Script
c) Windows lub Mac OS w możliwie najnowszej wersji.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego OKTAGEL Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma OKTAGEL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.oktagel.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu OKTAGEL.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Firma OKTAGEL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę OKTAGEL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy OKTAGEL

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy OKTAGEL.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich
b) korzystania ze Sklepu internetowego OKTAGEL w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)
d) korzystania ze Sklepu internetowego OKTAGEL w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy OKTAGEL
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego OKTAGEL jedynie w zakresie własnego użytku osobistego
f) korzystania ze Sklepu internetowego OKTAGEL w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego OKTAGEL należy wejść na stronę internetową www.oktagel.com, dokonać wyboru w zależności od profilu danego sklepu można tu wymienić konkretny rodzaj towarów oraz – ewentualnie – także ich specyfikacji – np. wyboru towaru i jego kolorystyki lub wyboru akcesoriów ogrodowych z oferty Sklepu, itp, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego OKTAGEL wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
c) wybranej metody płatności
d) wybranego sposobu dostawy
e) czasu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep OKTAGEL umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną dostawa, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własnym. Koszty dostawy podane są za każdą paczkę do 30 kg. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.oktagel.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


VI. Ceny i metody płatności oraz czas realizacji zamówienia

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Dostępne formy płatności:

a) Przelew tradycyjny na numer konta bankowego
c) Gotówką przy odbiorze dostawy (płatność za pobraniem)
d) Gotówką w siedzibie sprzedawcy (odbiór osobisty)
e) Szybkim przelewem online

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność online:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy towaru.
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu OKTAGEL, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
7.6. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma DRAGON TEAM Sp. z o.o. jako sprzedawca marki OKTAGEL odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres przedstawiony na stronie internetowej sklepu. Firma DRAGON TEAM Sp. z o.o. pocztą lub faxem zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma DRAGON TEAM Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę DRAGON TEAM Sp. z o.o.  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: DRAGON TEAM Sp. z o.o., ul. F. Chopina 102C, 43-600 Jaworzno, telefonicznie: +48 691 991 979, lub mailowo pod adres: e-sklep@oktagel.com.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu OKTAGEL.
9.5. Firma DRAGON TEAM Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą DRAGON TEAM Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą DRAGON TEAM Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy DRAGON TEAM Sp. z o.o.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa Polskiego.


XI. RODO

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie 12 miesięcy przez oktagel.com. Przetwarzanie danych osobowych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez oktagel.com obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do świadczenia usług przez oktagel.com.
 2. Klientom przysługuje prawo do: Żądania od oktagel.com dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania, sprostowania danych osobowych, a jeżeli są one nieprawidłowe, prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 3. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych występuje w przypadkach, gdy:Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, zgoda na przetwarzanie danych osobowych została wycofana, zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na realizowanym przez oktagel.com lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych występuje w przypadkach gdy: Kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający oktagel.com sprawdzić prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwili się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, oktagel.com nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, zgłosili Państwo sprzeciw (na mocy art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie oktagel.com są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. W przypadku zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, oktagel.com nie będzie przetwarzać danych osobowych bez zgody, z wyjątkiem ich przechowywania lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia zostaną Państwo o tym poinformowani.
 5. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu oktagel.com nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania). Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 6. Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które zostały dostarczone oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony oktagel.com, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Oktagel.com może, na Państwa żądanie, przesłać Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
 7. Oktagel.com informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając z serwisów internetowych oktagel.com bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.
 8. Inspektor Ochrony Danych oktagel.com jest do Państwa dyspozycji pod adresem: e-sklep@oktagel.com.
 9. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 10. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl